ALDI TALK ALDI Markt
Print
ALDI TALK - Mobiel internet met ALDI.

Richtlijnen voor gebruik van de MEDION-website:

De naamloze vennootschap MEDION (in het vervolg "MEDION"), gevestigd Am Zehnthof 77, 45307 Essen, beheert onder het internetadres http://www.medion.de (en verdere internetadressen die de naam MEDION bevatten) een website op internet, die dient voor informatievoorziening en communicatie met internetgebruikers.

Bovendien biedt MEDION een service voor stuurprogramma's en updates aan, waarvoor de volgende juridische opmerkingen gelden:

 • MEDION biedt geen enkele garantie van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk danwel impliciet, met inbegrip van, zonder enige beperkingen, alle garanties ten aanzien van de bruikbaarheid in de sectie Stuurprogramma's en updates beschikbaar gestelde gegevens voor een al dan niet nader aangeduid doel.
 • Onder geen enkele omstandigheden is MEDION aansprakelijk voor enige gevolgschade (waarbij zonder enige beperkingen schade door gemiste winst, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van informatie of gegevens of door andere financiële verliezen zijn inbegrepen), die ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze gegevens.
 • De bezoeker van de MEDION-website handelt op eigen risico! Dit geldt tevens wanneer MEDION op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke schade.

Als aanbieder van een teleservice zal MEDION alleen persoonlijke gegevens (individuele informatie over de persoonlijke of zakelijke relaties van een bepaalde of te bepalen persoon) verzamelen, verwerken of gebruiken voor zover dit voor de uitvoering van de teleservice is vereist (bestandsgegevens). De bestandsgegevens worden alleen verwerkt en gebruikt voor andere doelen als u, als gebruiker, hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Wij beschouwen het gebruik van de website niet als toestemming en ook geldt uw toestemming niet als voorwaarde voor het gebruik van de MEDION-website. U hebt het recht uw goedkeuring voor het opslaan, verwerken en gebruiken van uw gegevens op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang te herroepen. De intrekking van uw toestemming kan schriftelijk of langs elektronische weg plaatsvinden.

Verantwoordelijkheid voor inhoud:

 • MEDION is volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor de eigen inhoud van de website.
 • Voor vreemde inhoud, die voor gebruik beschikbaar zijn op de website, is MEDION slechts in zoverre verantwoordelijk, als het bedrijf kennis heeft van deze inhoud en de technische en billijke mogelijkheid bestaat om het gebruik te verhinderen.
 • Aansprakelijkheid voor vreemde inhoud waartoe MEDION alleen toegang biedt, is uitgesloten. Een automatische en kortdurende melding van vreemde inhoud op basis van een gebruikersverzoek geldt als het verstrekken van toegang.
 • Verplichtingen ter blokkering van het gebruik van omwettige inhoud volgens de algemene wetgeving blijven onverminderd van kracht als MEDION onder inachtneming van het telecommunicatiegeheim in kennis wordt gesteld van deze inhoud en een blokkering technisch mogelijk en billijk is.

Juridische opmerkingen over de SMS-service van MEDION:

 • Gebruiksrecht
  1. MEDION accepteert geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de verzonden berichten.
  2. De deelnemer neemt door gebruik te maken van de verzendinterface de verplichting op zich om zich aan de regels van deze pagina te houden.
  3. Er bestaat geen enkele aanspraak op het gebruik en de beschikbaarheid van deze service.
 • Inbreuk op de gebruiksrechten
  De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door inbreuken op het copyright en overige inbreuken op het gebruiksrecht.
 • Garantie en aansprakelijkheid
  MEDION sluit met name elke vorm van aansprakelijkheid uit voor gevolgschade die ontstaat door het gebruik van de service. De aansprakelijkheid voor verlies of vernietiging van gegevens van de gebruiker is uitgesloten, behalve in die gevallen waarin sprake is van opzet of grove nalatigheid van de kant van MEDION. Voor de verzonden informatie geldt geen garantie. Het aansprakelijk stellen van MEDION voor materiële schade of gevolgschade door eventueel onjuist overgedragen gegevens is niet mogelijk.
 • Gebruiksduur
  Deze service is voor onbepaalde tijd. Het recht om de service te gebruiken, komt automatisch te vervallen als inbreuk wordt gemaakt op bepalingen van het gebruiksrecht. MEDION behoudt zich het recht voor de gratis service op elk gewenst moment stop te zetten.
Klantendienst Self Service
MEDIONmobile E-Plus